آدرس پستیHamid Habibzadeh
Via Gabrio Casati 59, 00139 Roma, Italia
tel 0039 06 92594379
cell 0098 9123102416 (IRAN)
cell 0039 3888961454

www.bouldering.ir
info@bouldering.ir
P. IVA: 13337911005